Miljö och klimatpåverkan

Vi på Ingemar Johansson arbetar aktivt med att minska vår klimatpåverkan genom att arbeta med miljömål som involverar hela verksamheten. En del av målen är mer långsiktiga och drivs tillsammans med leverantörer och kunder. Vid andra mål läggs fokus på årsbasis och vi arbetar mer internt och direkt med målen och dess resultat.

Begrepp som miljö, klimatpåverkan och hållbar produktion kan kännas stora och svåra att definiera. Vi bidrar alla till en viss klimatpåverkan, det är hur vi väljer att arbeta med att minska eller eliminera den som syns genom ett aktivt miljöarbete och en allt mer långsiktig hållbar produktion.

Grunden till vårt miljöarbete vilar på följande pelare:

• Miljöpolicy som revideras årligen och belyser de miljömål som vi tillsammans arbetar med. Miljöpolicyn kommuniceras internt och externt.

• Miljögruppen vars medlemmar kommer från alla delar av verksamheten. Deras mål är att löpande under året följa upp den årliga miljöplanen, ta fram kreativa förslag på lösningar och vara en viktig del av det löpande förbättringsarbetet inom miljö.

• Årlig miljöplan med fastställda mål inom miljöarbetet, här belyser vi planerade förbättringsarbeten exempelvis genom utbildning, ändrade rutiner eller investeringar. Uppföljning sker löpande under året och resultatet sammanställs inför kommande miljöplan.

• Nära samarbete med våra kunder och leverantörer, där vi tillsammans ser över exempelvis råvaruanvändning, förpackningsmaterial, förpackningsstorlek, pallutfyllnad och transporter.

• De globala hållbarhetsmålen framtagna av FN som vi genom Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest arbetar med att uppfylla inför 2030.

o Fossilfri produktion och fossilfria drivmedel till transporter.
o Halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i hela ledet från primärproducent till konsument.
o Fullt återvinningsbara förpackningar.